تلطيف


تلطيف
raréfaction; radoucissement; litote; dulcification; correction; atténuation; assouplissement; amortissement; adoucissement

Dictionnaire Arabe-Français.